مبانی

طب سنتی

تاریخچه طب سنتی ایران

طب(چه سنتی چه ایرانی )در تمام ادوار تاریخ زندگی بشر، با او همراه بوده است. همچنان که درد و رنج جزئی از زندگی بشر است، پس او
همواره به دنبال راه عالج گشته و می گردد.

در ایران، یونان، روم، آشور، کلده، مصر و تمامی جهان متمدن قدیم مردم از
طب اطالعاتی داشتند و کسانی که طبابت می کردند، گاهی به صورت موبدان خدمت می کردند و این بقراط حکیم بود
که توانست طب را از این شکل خرافاتی و معبدی بیرون آورد.
طب در تمام ادوار تاریخ زندگی بشر، با او همراه بوده است. همچنان که درد و رنج جزئی از زندگی بشر است، پس او
همواره به دنبال راه عالج گشته و می گردد. در ایران، یونان، روم، آشور، کلده، مصر و تمامی جهان متمدن قدیم مردم از
طب اطالعاتی داشتند و کسانی که طبابت می کردند، گاهی به صورت موبدان خدمت می کردند و این بقراط حکیم بود
که توانست طب را از این شکل خرافاتی و معبدی بیرون آورد. او ثابت کرد که مرگ و زندگی بر طبق قوانین منظم جهان
رخ می دهد و به عالوه مسائل اجتماعی و وجدانی خاصی نیز برای طبیب معین نموده است که گواه آن »سوگند نامه
بقراط« است.

در کشور ما طب و طبابت ادوار مختلفی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

الف( دوران هخامنشی

این دوره یکی از ادوار درخشنده و پرثمر طب ایران است و در ۲۵۰۰ سال پیش از این علم دارای منزلت خاصی بوده
است چرا که در کتب مذهبی زرتشت نیز به خصوص از بهداشت، بسیار سخن گفته شده است. لذا از این دوران پزشکان
طبقه بندی شده اند که مهم ترین آنها طبیب )پزشک(، جراح )کارد پزشک(، منتر پزشک و گیاه پزشک یا پسیانز
هستند که در اوستا می توان به یادداشت هایی در این مورد دست یافت

ب( دوران ساسانی

انتقال اصل و مایه طب، از دوران هخامنشی به دوران ساسانی بود اما بر اثر اختالفات مذهبی که در امپراتوری روم شرقی
بین امپراتوران با دانشمندان و پزشکان پیدا شد، دوران جدیدی در تاریخ طب ایران و نتیجتاً در طب اسالمی پدیدار شد.

ج( دوران اسالمی

واگذاری تمام میراث ساسانیان عالوه بر میراث بزرگ یونانیان به مسلمانان، پس از غلبه اعراب بر ایران و انقراض سلسله
ساسانیان و اشاعه زبان عربی بود. مثالً در دوران عباسیان »جندی شاپور« به بغداد انتقال یافت به این ترتیب کم کم
بغداد مرکز علم و دانش پزشکی شد و جندی شاپور از رونق افتاد، خالصه آن که به برکت تعالیم اسالمی مسلمانان به
خدمات بزرگی در علم طب، ترجمه و تألیف متون پزشکی توفیق یافتند.در دوران اسالمی به خصوص در باب ترجمه در
اثر تشویق های افراد درجه اول اجتماع، باب جدیدی بر مترجمین باز شد و آثار زیادی به صورت کتاب های طبی، علمی،
فلسفی، تاریخی و غیره از زبان یونانی به عربی ترجمه شد.

دانلود کامل مقاله طب سنتی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا