نجوم

آثار نجومی ماه بر هنجارهاى رفتار انسان‏

در ابتداى اين كار تحقيقاتى (آثار نجومی ماه) به نظر مى رسيد به هيچ طريقى نمى توان اين موارد را از نظر علمى بحث و اثبات نمود. ولى پس از مطالعات و بررسى هاى گوناگون مشخص شد كه على رغم تأكيد اسلام بر اختلاف روزهاى ماه، دانشمندان غير مسلمان بيشتر از مسلمانان به اين موضوع پرداخته اند. در طى مدت زمان كوتاهى در حدود بيش از 500 مقاله علمى در مورد اثرات روزهاى مختلف ماه بر انسان به رشته تحرير درآمده است.

در حاشيه بسيارى از آموزه هاى اسلام موضوع زمان همواره مطرح بوده است روزهاى قمرى خاص و فصل هاى بخصوص، اعمال ويژه اى را به همراه دارند. در روايات معصومين: در زمينه هاى مختلف از جمله مسائل بهداشتى و درمانى، زمان نيز مؤثر و مطرح بوده است.

بسيارى از مطالبى كه در بعضى از منابع عنوان شده و در اين مجموعه مقاله نوشته شده لزوما مورد تأييد نمى باشد، ولى به علت امانتدارى مطلب به  طور كامل آورده شده است. مثلا در جايى كه Watson  نويسنده  كتاب معتبر فوق طبيعت (Supernature) كه داراى 347 مرجع معتبر از قبيل  Nature و Science مى باشد بحث حجامت را عنوان كرده است، نظر وى دقت زمان انجام حجامت بوده و مطمئنا او صلاحيت ابراز نظر در مورد درست يا خرافه بودن حجامت را ندارد ولى مى بينيم كه زمان حجامت را با مستندات علمى، خيلى دقيق ذكر مى نمايد.

با توجه به مقالات علمى آثار نجومی ماه مى توان ثابت كرد كه روزهاى ماه قمرى از جهت تأثير بر بدن انسان با يكديگر تفاوت دارند و اگر نقل از ائمه معصومين شده كه مثلا در روز خاصى حجامت انجام  شود حتما دليلى وجود داشته است.

بعضى از مقالات منكر اثر ماه در مورد بخصوصى مثلا در مورد تعداد زايمان ها شده اند (على رغم اينكه در همين مورد خاص هم مقالات تأييدى زياد موجود مى باشد) اين مقالات نمى توانند باعث انكار اثر ماه بر بدن انسان شوند بلكه در آن مورد خاص امكان دارد ماه اثر نداشته باشد. ولى همين كه اين مسأله مورد توجه بوده است كه تا اين حد تحقيق در مورد آن انجام شود نشان  دهنده ى اهميت موضوع است.

آثار نجومی ماه

لازم به يادآورى است كه ماه مى تواند از جنبه هاى مختلف بر بدن انسان اثر بگذارد كه شامل اثرات جاذبه اى ماه (اثر آب اقيانوس ها بر هواى اطراف زمين و بر قسمت خشك صخره هاى زمين) و اثرات نور ماه و اثرات ماه بر امواج الكترومغناطيسى زمين مى باشد. هر كدام از اين موارد بحث هاى بسيارى را به خود اختصاص مى دهد كه مباحث به طور كامل در كتاب «آموزش کامل حجامت اسلامی و سنتی» عنوان مى شود، و درمى يابيم كه تا چه ميزان اسلام علاوه بر معانى بلند عرفانى به امور جسمانى و بهداشت فردى نيز توجه داشته و با آموزه هاى مشخص خويش در هر موقعيت سعى كرده است سلامت معنوى را تضمين نمايد. (دانشنامه طب اهل بيت علیهم السلام، ص: 664)

صور ماه

ماه كره اى سرد و تاريك است و از خود نورى ندارد و پديده اى كه از آن به نام مهتاب ياد مى شود بازتابى از نور خورشيد است. موقعيت هاى ماه روى مدار خويش بخش هاى گوناگون نيمكره هاى تاريك و روشن ماه را تحت عنوان پديده اى به نام صور ماه در چشم زمينيان جلوه گر مى سازد.

آثار نجومی ماه بر هنجارهاى رفتار انسان‏

هنگامى كه ماه دقيقا ميان زمين و خورشيد قرار مى گيرد و آن نيمكره از ماه كه به وسيله ى خورشيد روشن شده پشت به زمين قرار مى گيرد و نيمكره ى تاريك آن رو به زمين واقع مى شود چنين حالتى را ماه نو (New moon) مى گويند. كوتاه زمانى پس از ماه نو، بخش كوچكى از نيمكره ى روشن ماه كه به كمان باريكى شباهت دارد رو به زمين مى كند كه به آن هلال (Crescent) مى گويند.

هماهنگ با پيشروى ماه روى مدار خويش بر ميزان روشنايى نيمكره‌ی رو به زمين آن  افزوده مى گردد و شكل هلالى آن به تدريج رو به فزونى مى نهد تا جايى كه نيمى از نيمكره ى روشن ماه رو به زمين قرار مى گيرد به اين مرحله، چارك (چهار يك) اول يا تربيع يكم (First quarter) مى گويند. مفهوم اين مرحله اين است كه ماه تا اين زمان یک چهارم مدار خويش به دور زمين را پيموده است.

پس از مرحله ى چارك اول به مرور به پهنه  روشن ماه افزوده مى گردد تا جايى كه خورشيد و زمين و ماه در يك خط قرار مى گيرند (زمين بين ماه و خورشيد واقع مى شود) و نيمكره ى روشن آن به زمين رو مى نمايد.

اين موقعيت را بدر يا ماه شب چهارده (Full moon) مى گويند. چهره روشن ماه پس از بدر به تدريج رو به زوال مى گذارد تا جايى كه به مرحله چارك دومی يا تربيع دوم ،كه جدای از موقعيت مدارى، همانند فراوانى با چارك يكم دارد وارد مى گردد.

سرانجام پس از مرحله  چارك دوم ماه رو به هلال پايان مى نهد و در آخرين روزهاى ماه قمرى به يك كمان باريك تبديل مى شود و پس از آنكه نيمكره  روشن آن كاملا پشت به زمين واقع گرديده به مرحله ى ماه نو ديگرى گام مى نهد و دور بعدى گردش خود را به دور زمين آغاز مى كند. در مراحل هلال اول و پايانى معمولا نيمكره تاريك ماه را نور ضعيفى كه در واقع بازتاب نور زمين است روشن مى سازد. دانشنامه طب اهل بيت علیهم السلام، ص: 665)

آثار نجومی ماه و جزر و مد قمرى

همان طور كه ماه مدارش را دور مى زند با نيروى گرانى آن كشش بر روى تمام قسمت هاى زمين خواهد داشت. نواحى زمين كشش گرانى قمرى را به اندازه ى كمى احساس مى كنند، زيرا آنها در فواصل اندك و مختلفى از ماه قرار دارند مثلا طرفى از زمين كه در مقابل ماه قرار دارد 12800 كيلومتر نزديكتر از طرف مقابل به ماه مى باشد.

چون نيروى گرانى با افزايش فاصله كاهش مى يابد كشش ماه بر روى طرف نزديك زمين بزرگتر از كشش آن بر روى قسمت هاى باقيمانده زمين است نتيجه ى آن برآمده شدن طرفى از زمين است كه مقابل ماه قرار دارد برآمدگى به سمت ماه، جزر و مد قمرى ناميده مى شود.

آثار نجومی ماه بر هنجارهاى رفتار انسان‏هنگامى ارتفاع جزر و مد قمرى بيشترين مقدار را دارد كه مقدار زيادى آب مثل يك اقيانوس بزرگ در مقابل ماه قرار مى گيرد زيرا آب در مقابل نيروى اضافى به  طور آزادانه جريان پيدا می‌كند. ارتفاع جزر و مدها در اقيانوس باز يا دريا تقريبا 6/0 متر مى باشد، مثلا اگر مد اقيانوس يا دريا به صورت باز و باريكى كانال بندى شود دماغه ى رودخانه مى تواند مدى بسيار بلندتر از 6/0 متر داشته باشد.

گاهى اوقات در خليج فاندى (Fudndy) در مرز كانادا ارتفاع جزر و مد به 15 متر مى رسد هنگامى كه قاره اى در جلو ماه قرار مى گيرد صخره ى جامد آن در مقابل گرانى ماه مقاومت مى كند. با این حال جزر و مد صفر نيست، زيرا نيرويى كه بر صخره هاى جامد درون زمين وارد مى شود جزر و مد اندكى را سبب مى گردد.

تأثير كشش ماه بر روى قاره ها كه جزر و مد خشكى (Land tide) ناميده مى شود معمولا بيشتر از 9 اينچ ارتفاع ندارد باوجود اين با وسايل جديد اين جزر و مد به سادگى قابل اندازه گيرى است اين وسايل قادرند تغييرات نيروى گرانى را به كوچكى يك قسمت در ميليارد آشكار سازند.

همچنين برآمدگى مدى در طرف مقابل زمين كه دور از ماه است برابر با ارتفاع مد در طرف ديگر زمين مى باشد در ابتدا اين حقيقت، گيج كننده به نظر مى رسيد اما توضيح ساده اى دارد همچنان كه در بالا اشاره شد ماه قويا طرفى از زمين را كه در مقابل آن قرار دارد مى كشد اما درون زمين را با قدرت كمترى مى كشد و كمترين كشش مربوط به قسمت دور از ماه مى باشد. (Land tide)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا